Download algemene voorwaarden


Artikel 1. Begripsbepaling
1.1            Onder levering wordt verstaan de aflevering uit hoofde van een overeenkomst tussen koper en aquaZZ van zaken, diensten of werkzaamheden van welke aard dan ook of combinaties daarvan.
1.2            Onder het begrip koper  wordt mede verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot aquaZZ in een contractuele relatie staat uit hoofde van een overeenkomst met aquaZZ alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met aquaZZ een overeenkomst wenst aan te gaan en in dat kader om een prijsopgave of productinformatie heeft  verzocht, aan wie aquaZZ een prijsopgave heeft verzonden en/of met wie aquaZZ over de totstandkoming van een overeenkomst onderhandelt. Onder het begrip koper wordt ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
1.3            Onder overmacht wordt verstaan elke van aquaZZ haar wil niet afhankelijke omstandigheid of combinatie van omstandigheden, als gevolg waarvan aquaZZ in enige mate verhinderd wordt de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met koper na te komen. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet, niet-deugdelijke- of niet-tijdige levering van leveranciers van aquaZZ of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van wettelijk vereiste vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een telecommunicatienetwerk of verbinding en/of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite en aanverwante zaken.
1.4            Onder factuurwaarde wordt verstaan de door aquaZZ aan de koper in rekening gebrachte of te brengen som die uit hoofde van de overeenkomst tussen koper en aquaZZ door koper verschuldigd is aan aquaZZ.
1.5            Onder een overeenkomst wordt verstaan elke overeenkomst tussen aquaZZ en de koper, tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden/diensten of combinaties daarvan, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en elke aanvulling of wijziging daarop.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1            Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en zullen op uw eerste verzoek door aquaZZ kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens op het internet op de website www.aquazz.comte raadplegen en downloaden.
2.2            Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van aquaZZ zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
2.3            Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt en instemt met de inhoud daarvan.
2.4            Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5            Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van aquaZZ worden gesteld en bedongen, worden evenzeer gesteld en bedongen ten behoeve van door aquaZZ ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.6            Indien en voor zover aquaZZ (stilzwijgend) afwijkingen van deze voorwaarden toestaat, laat dat haar recht onverlet alsnog naleving van deze voorwaarden te vorderen. Het staat koper nimmer vrij enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat aquaZZ deze voorwaarden op coulante wijze heeft toegepast.
2.7            Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met aquaZZ in strijd mochten zijn met enig wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door aquaZZ vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Dit laat de werking van de overige artikelen onveranderd.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1            Alle aanbiedingen van aquaZZ zijn vrijblijvend en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de koper tot het doen van een aanbod. aquaZZ is op geen enkele wijze hieraan gebonden.
3.2            Een overeenkomst tussen de koper en aquaZZ komt slechts tot stand indien en voor zover aquaZZ een bestelling van de koper schriftelijk heeft aanvaardt en bevestigd.
3.3            Een bestelling van de koper wordt in ieder geval geacht te zijn gedaan indien; de koper heeft aquaZZ bericht welk product en/of dienst hij wil ontvangen; een offerte van aquaZZ is door koper is getekend aan aquaZZ geretourneerd; de koper gegevens heeft ingevoerd op het gegevens-invulscherm op de internetsite www.aquazz.com en desbetreffend vernoemd digitaal formulier aan aquaZZ via elektronische of andere weg is verzonden.
3.4            Koper en aquaZZ komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische vormen van communicatie, zoals het internet, een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra er een bestelling is verricht en deze elektronisch of schriftelijk door aquaZZ is aanvaard.
3.5            Aanvulling(en) op of wijziging(en) van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
3.6            Het staat aquaZZ vrij om bestellingen te weigeren of bepaalde aanvullende voorwaarden aan een levering te verbinden.
3.7            Enige producten die aquaZZ aanbiedt wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door het bestellen van deze producten, verklaart u en gaat aquaZZ ervan uit dat u tenminste de gestelde leeftijd van voormelde leeftijdsclassificatie heeft bereikt.
 
Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1            De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verwerkings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2            aquaZZ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, meer in het bijzonder indien aquaZZ op grond van (wettelijke) voorschriften gehouden is te doen.
4.3            Koper kan nimmer een beroep doen op levering van een product voor de prijs die voor de totstandkoming van de overeenkomst is verhoogd. Wijzigingen van prijzen van producten of diensten die samenhangen met de levering, welke intreden na tot standkomen van de overeenkomst, worden aan de koper worden doorberekend. Het staat koper dan vrij de bestelling te annuleren mits dit schriftelijk gebeurt en uiterlijk binnen tien dagen na mededeling omtrent de prijsverhoging door aquaZZ.
4.4            Behoudens een uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst tussen koper en aquaZZ dient betaling plaats te vinden op de wijze zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure.
4.5            Bij betaling per bank geldt tussen aquaZZ en koper de datum van creditering van het verschuldigde bedrag aan aquaZZ op de bankrekening van aquaZZ als betalingsdatum.
4.6            Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de koper over het factuurbedrag een contractuele rente in rekening worden gebracht van 1% per maand. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als gehele maanden.
4.7            Indien u met enige betaling in gebreke bent, is aquaZZ gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of partieel te ontbinden.
4.8            Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de koper verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de koper. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00 exclusief BTW. 

Artikel 5. Levering
5.1            De door aquaZZ gestelde en/of overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5.2            De levering van de producten en/of diensten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u, maar niet voordat de betaling van de overeengekomen prijs voor de verzending door aquaZZ is ontvangen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen aquaZZ en koper.
5.3            De door aquaZZ gestelde levertijden gelden vanaf het moment (betalingsdatum) dat de gehele betaling voor de dienst of het product ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst hebben gesloten
5.4            Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
5.5            aquaZZ is, ongeacht de overeengekomen wijze van betaling, gerechtigd om voor de aflevering de uitvoering van de opdracht te staken indien zij reden heeft om te twijfelen aan de nakoming van de financiële verplichtingen door de koper.
5.6            Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de koper.
5.7            aquaZZ is bevoegd om bij de uitvoering de levering aan koper gebruik te maken van derden.
5.8            Indien de uitvoering of de levering van producten of diensten door verzuim van de koper of door overmacht aan zijde van koper wordt vertraagd, is koper onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling het volledig overeengekomen bedrag aan aquaZZ verschuldigd, onverminderd het recht van aquaZZ verdere kosten, schade en interesten te vorderen.
 
Artikel 6. Tekortkoming aquaZZ
6.1            Voor haar toerekenbare niet-nakoming is aquaZZ slechts aansprakelijk indien na ontvangst van een deugdelijke ingebrekestelling door koper. Slechts indien en voor zover na dat aquaZZ een redelijke termijn voor nakoming ongebruikt voorbij heeft laten gaan en derhalve in verzuim verkeert, heeft koper het recht tussentijds de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot in het kader van een tussen partijen gesloten overeenkomst reeds correct geleverde producten en of diensten heeft voormelde ontbinding geen effect.
6.2            Behoudens opzet of grove schuld van aquaZZ, is aquaZZ in geval van een toerekenbare tekortkoming, zulks naar eigen keuze, slechts gehouden om gebreken in de levering van producten of diensten te herstellen of de ontvangen factuurwaarde terug te betalen, dan wel de aan de koper verzonden factuur te crediteren en daarbij de overeenkomst te ontbinden. Koper is alsdan gehouden de reeds ondeugdelijk geleverde aan aquaZZ te retourneren, waarbij koper de bezorgkosten voor rekening van koper komen.
 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1            Het eigendom van de goederen en rechten blijft aan aquaZZ en gaat eerst over op de koper op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen zal hebben voldaan.
7.2            Het risico ter zake van de producten gaat echter reeds op het moment van de aflevering op koper over.
7.3            Het staat koper niet vrij de producten van aquaZZ, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, te belasten, te vervreemden, door te leveren, of op enige wijze te bezwaren.
 
Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1        Koper is gehouden alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door aquaZZ geleverde producten of dienst te respecteren.
8.2        aquaZZ garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 9. Klachten
9.1            Koper heeft de verplichting om bij aflevering van de producten of diensten van aquaZZ te onderzoeken of de producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien koper van oordeel is dat dit niet het geval is, dient koper aquaZZ zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen zeven dagen na aflevering van de producten of diensten, althans nadat koper de gestelde non-conformiteit redelijkerwijs had behoren te ontdekken, aquaZZ deugdelijk in gebreke te stellen.
9.2            Indien en voor zover komt vast te staan dat het product of dienst inderdaad niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft aquaZZ het recht geleverde producten of diensten, tegen retournering daarvan en indien dit naar haar aard mogelijk is, te vervangen door nieuwe producten of diensten ofwel de koper de factuurwaarde te restitueren.
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1         Voor door aquaZZ geleverde producten en /of diensten gelden dezelfde garantievoorwaarden, zoals deze door de fabrikant/leverancier van het desbetreffende product  wordt vastgesteld. Ten aanzien hiervan fungeert aquaZZ slechts als loket tussen fabrikant/leverancier en koper.
10.2         De aansprakelijkheid van aquaZZ uit hoofde van enig overeengekomen levering van een product of dienst is beperkt tot voor met de levering van een product of dienst factuurwaarde/het bedrag dat koper ter zake van de producten en/of diensten aan aquaZZ heeft voldaan.
10.3         De aansprakelijkheid van aquaZZ voor indirecte schade, gevolgschade, bijvoorbeeld in verband met schade geleden door derden, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens, gemiste besparingen, schade door vertraging of schade wegens overschrijding van een termijn is uitgesloten.
10.4         De koper is gehouden aquaZZ te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen aquaZZ mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
10.5         Het is mogelijk dat aquaZZ op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. aquaZZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
10.6         aquaZZ sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Hoewel aquaZZ de website onderhoudt en zorgdraagt voor de inhoud geeft aquaZZ geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden.
10.7         aquaZZ garandeert koper niet dat het gebruik van de website koper vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. Het gebruik van de website komt dan ook voor risico van koper en koper dient daartoe zelf nodige beschermde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 11. Wettelijke Afkoelingsperiode
11.1         Koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf en die middels de internetsite van aquaZZ een overeenkomst met aquaZZ heeft gesloten of op enige andere wijze bij de totstandkoming van de overeenkomst met aquaZZ slechts gebruik heeft gemaakt van  elektronische communicatiemiddelen  kan  indien hij u een product om hem/haar moverende redenen niet wenst af te nemen, binnen zeven werkdagen na aflevering door aquaZZ aan aquaZZ retourneren, indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het geleverde product niet in gebruik is genomen, niet is be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover is beschikt en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken.
11.2         In het vorige lid vernoemde recht op retourneren binnen vermelde termijn geldt niet bij gepersonaliseerde producten.
11.3         Indien koper na het sluiten van de overeenkomst gebruik wenst te maken van het recht op het ontbinden van de overeenkomst zoals aangegeven in het vorig lid, dient koper dit binnen de gestelde termijn schriftelijk aan aquaZZ te berichten en dient koper het product onmiddellijk terug te sturen naar aquaZZ. De kosten van en het risico voor het retour zenden van het product en bezorgkosten komen hierbij voor rekening van koper.
11.4         De door koper uit hoofde van de overeenkomst reeds betaalde bedragen zal door aquaZZ binnen dertig dagen nadat aquaZZ het door koper geretourneerde product waarvan de verpakking en het product onbeschadigd, niet in gebruik te zijn genomen, niet be- of verwerkt is, niet op andere wijze daarover is beschikt en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, in voormelde staat heeft ontvangen, aan koper terugbetalen.
11.5         aquaZZ behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde indien en voor zover deze niet overeenkomst met de staat zoals voormeld in het vorige lid.
11.6         Indien en voor zover een product door koper wordt geretourneerd dat naar het oordeel van aquaZZ schade heeft opgelopen die aan een handeling te wijten is die niet voor haar risico komt van aquaZZ, zal aquaZZ koper hierover inhoudelijk berichten. Het staat aquaZZ alsdan vrij de waardevermindering van het product vast te stellen en deze waardevermindering te verrekenen met de door koper voor het product of dienst, vermeerderd met bijkomende kosten, betaalde prijs voor ontvangst van het product. Het resterende bedrag na verrekening zal door aquaZZ gerestitueerd worden aan koper.
 
Artikel 12. Overmacht
12.1      Onverminderd de werkingen en geldigheid van de overige aan aquaZZ  toekomende rechten, heeft aquaZZ in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat aquaZZ gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan koper of aan derden.
 
Artikel 13. Communicatiefouten
13.1         Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, beschadiging en mededelingen die het gevolg zijn van het gebruik van het internet en/of enig ander communicatiemiddel tussen koper en aquaZZ, dan wel tussen aquaZZ en derden, indien en voor zover betrekking verbandhoudend en betrekking hebbend op relatie tussen koper en aquaZZ, is aquaZZ niet aansprakelijk tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van aquaZZ.
13.2         Indien koper aan aquaZZ opgave doet van een adres, is aquaZZ gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper de aan aquaZZ duidelijk heeft aangegeven dat de bestelde producten en/of diensten dienen te worden afgeleverd aan een ander adres.
13.3         Aanvulling(en) op of wijziging(en) van reeds opgegeven adressen kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. aquaZZ is slechts gebonden aan deze gewijzigde gegevens indien en voor zover deze door aquaZZ aan koper bevestigd zijn.
13.4         aquaZZ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in uitvoering van de levering die het gevolg zijn van door koper verstrekte gegevens.
 
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1         Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2         In aanvulling op de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de civiele rechter zal elk geschil tussen koper en aquaZZ, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank.

Artikel 15 Disclaimer
15.1      De op de website  www.aquazz.com genoemde prijzen, percentages en tarieven gelden onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van aquaZZ steeds worden gewijzigd. Koper kan geen rechten ontlenen aan per abuis onjuiste vermelde prijzen, percentages en tarieven en aquaZZ is hieraan dan ook op geen enkele wijze gebonden.